Skip to content
Polmix-Ast Logo 2021 Main 01

Biuro: pn-pt: 8:00 – 16:00
Serwis: pn – pt: 7:00 -17:00  sob: 8:00 – 13:00

WSZYSTKO DLA
POMPOWANIA I TRANSPORTU BETONU

Domieszki do betonu

Domieszki do betonu to substancje dodawane podczas wykonywania mieszanki betonowej, w małych ilościach (nie więcej niż 5%) w stosunku do masy cementu. Dodawanie tych substancji ma na celu modyfikację właściwości wytrzymałościowych i fizycznych mieszanki betonowej lub stwardniałego betonu.

Najczęściej stosowane domieszki do betonu to:

Domieszki uplastyczniające – plastyfikatory:

Domieszki zmniejszające ilość wody o ok. 5-12%. Ich działanie powoduje zwiększenie ciekłości mieszanki (stałe w/c) oraz wzrost wytrzymałości na ściskanie przy stałej konsystencji. Przeznaczone są do betonów towarowych, posadzkowych i do produkcji kostki brukowej.

Domieszki upłynniające – superplastyfikatory:

Powodują zmniejszenie ilości wody nawet o 12-40% i więcej, w zależności od rodzaju bazy chemicznej. Ich działanie powoduje zwiększenie wytrzymałości na ściskanie. Ograniczają ilość cementu w składzie. Obniżają porowatość i poprawiają trwałość betonu. Wykorzystuje się je do produkcji betonu towarowego, betonu samozagęszczalnego, firobetonu, i betonu natryskowego.

Domieszki napowietrzające:

Czyli umożliwiające wprowadzenie określonej ilości równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza. Dodane do betonu zwiększają jego mrozoodporność oraz obniżają wytrzymałość na ściskanie (zwiększenie napowietrzenia o 1%, spadek wytrzymałości ok. 5MPa). Przeznaczone do produkcji betonów w klasach ekspozycji XF2÷XF4, betonu hydrotechnicznego, mostowego i drogowego.

Domieszki przyspieszające wiązanie:

Czyli skracające czas przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w sztywny. Dodane do betonu zdecydowanie skracają czas wiązania, przyspieszają przyrost wytrzymałości wczesnej, podwyższają ciepło hydratacji. Pogarszają za to urabialność. Stosuje się je do produkcji betonu do prefabrykacji drobno i wielkogabarytowej. Do zapraw stosowanych w warunkach zimowych oraz do betonu natryskowego.

Domieszki przyspieszające twardnienie:

Innymi słowy przyspieszające narastanie wytrzymałości betonu. Dodane do zaprawy powodują szybszy przyrost wytrzymałości wczesnej. Podwyższają ciepło hydratacji i pogarszają urabialność. Stosuje się je do prefabrykacji, do produkcji betonu wodoszczelnego oraz natryskowego.

Domieszki opóźniające wiązanie:

Czyli wydłużające czas przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w sztywny. Dodatkowo utrzymują beton w konsystencji początkowej przez dłuższy okres czasu, obniżają ciepło hydratacji oraz obniżają wytrzymałość betonu w początkowym okresie twardnienia. Mają zastosowanie przy produkcji betonu z przeznaczeniem betonowania ciągłego, w wyższych temperaturach (np latem). Doskonale się sprawdzają przy konieczności dłuższego transportu.

Domieszki uszczelniające beton:

To takie, które zmniejszają absorpcję kapilarną betonu. W efekcie ich działania beton posiada większa twardość i szczelność. Stosuje się je przy produkcji betonu wodoszczelnego oraz betonu w klasach ekspozycji XA, XD i XS.


Najpowszechniej przy projektowaniu betonu stosuje się domieszki redukujące ilość wody zarobowej tzn. plastyfikatory i superplastyfikatory. Stosuję się je dla  zapewnienia odpowiedniej konsystencji mieszanki betonowej. Pozwalają ograniczyć stosunek wodno – cementowy. To skutkuje zwiększeniem wytrzymałości oraz trwałości betonu.

Domieszki do betonu

Efekty stosowania domieszek.

Wyróżnia się 3 zasadnicze efekty stosowania domieszek redukujących ilość wody:

  • poprawa urabialności poprzez zwiększenie ciekłości mieszanki betonowej,
  • zwiększenie wytrzymałości betonu poprzez zmniejszenie ilości wody zarobowej przy niezmienionej zawartości cementu,
  • zmniejszenie ilości wydzielanego ciepła wskutek zmniejszenia zużycia cementu na projektowaną klasę wytrzymałości betonu.

Ważną grupę domieszek do betonu stanowią domieszki napowietrzające. Domieszki te tworzą i stabilizują w mieszance betonowej zamknięte pęcherzyki powietrza, które w stwardniałym betonie pozostają w postaci równomiernie rozmieszczonych mikroporów, przerywających ciągłość kapilar oraz korzystnie kształtujących mrozoodporność betonu (zapobiegają rozsadzaniu betonu przez zamarzającą w porach kapilarnych wodę). Główną zasadą o której trzeba pamiętać  przy projektowaniu mieszanki betonowej jest  reguła która mówi że : całkowita ilość domieszek nie powinna przekraczać  5% masy cementu użytego w danej recepcie. Obecnie dokładne wytyczne i wymagania dotyczące dodatków do betonu, w tym domieszek określa norma PN-EN 206+A1:2016-12.